فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 145

حجم فایل:10,613 کیلوبایت

دسته بندی : » کارآفرینی,کشاورزی و زراعت

قیمت فایل : 10,000 تومان

۱- مقدمه .. ۵

۱-۱- تعریف بیوگاز.. ۵

۱-۲- منابع تولید بیوگاز.. ۶

۱-۳- نحوه تولید بیوگاز.. ۷

۱-۴- اصول هضم بي هوازي در تولید بیوگاز.. ۸

۱-۵- مراحل شیمیائی تخمیر مواد آلی (شامل چربیها، هیدراتهای کربن و پرتئین ها).. ۱۲

۱-۵-۱- تخمیر چربیها.. ۱۲

۱-۵-۲- تخمیر هیدراتهای کربن.. ۱۲

۱-۵-۳- تخمیر پرتئینها.. ۱۳

۱-۶- پارامترهاي مؤثر بر فرآيند هضم بيهوازي.. ۱۳

۱-۶-۱- درجه حرارت محیط تخمیر.. ۱۴

۱-۶-۲- اسیدیته ((PH.. 16

۱-۶-۳- میزان حضور مواد مغذی در محیط (C/N).. 16

۱-۶-۴- درجه غلظت مواد.. ۱۷

۱-۶-۵- میزان حضور عوامل سمی.. ۱۷

۱-۶-۶- مدت زمان ماند مخلوط در مخزن هضم.. ۱۸

۱-۶-۷- همزدن محتویات مخزن هضم و هموژنیزه کردن محتویات.. ۱۹

۱-۶-۸- آماده سازی مواد خام قبل از بارگیری.. ۲۰

۱-۶-۹- وجود مواد تسریع کننده واکنش.. ۲۱

۱-۶-۱۰- اصلاح و تغيير در طراحي دستگاه بيوگاز.. ۲۱

۱-۶-۱۱- مواد افزودني شيميائي.. ۲۱

۱-۶-۱۲- تغيير دادن نسبت خوراک دستگاه.. ۲۱

۱-۶-۱۳- محيط بيهوازي (بسته).. ۲۲

۱-۷- انواع روشهای بارگذاری مخازن هضم:.. ۲۲

۱-۷-۱- سیستم پيوسته:.. ۲۲

۱-۷-۲- سیستم نيمه پيوسته:.. ۲۲

۱-۷-۳- سیستم ناپيوسته: ۲۲

۱-۸- جمع آوري بیوگاز تولیدی:.. ۲۳

۱-۹- بیوگاز و کود حاصل از آن:.. ۲۴

۱-۱۰- ساختار کلي دستگاه توليد بيوگاز:.. ۲۴

۱-۱۰-۱- حوضچه ورودي:.. ۲۴

۱-۱۰-۲- حوضچه خروجي:.. ۲۵

۱-۱۰-۳- مخزن تخمير:.. ۲۵

۱-۱۰-۴- محفظه گاز:.. ۲۶

۱-۱۱- مهمترین طرحهای بیوگاز ساخته شده در جهان:.. ۲۸

۱-۱۱-۱- دستگاه بیوگاز عمودی.. ۲۸

۱-۱۱-۲- دستگاه بیوگاز افقی.. ۳۰

۱-۱۱-۳- دستگاه بیوگاز مشترک.. ۳۱

۱-۱۱-۴-دستگاه بیوگاز مدل چینی (قبه ثابت).. ۳۲

۱-۱۱-۵- دستگاه بیوگاز مدل فرانسوی.. ۳۴

۱-۱۱-۶- دستگاه بیوگاز با لولههای چرمی.. ۳۵

۱-۱۱-۷-دستگاه بیوگاز با مخزن پلی اتیلنی.. ۳۷

۱-۱۱-۸- دستگاه بيوگاز با سرپوش شناور (مدل هندي):‏.. ۳۷

۱-۱۱-۹- دستگاه بيوگاز مدل تايواني (واحدهای بالونی):.. ۳۹

۱-۱۱-۱۰- دستگاه بیوگاز مدل نپال:.. ۴۰

۱-۱۲ -مروری بر مطالعات انجام شده.. ۴۰

۲-۱- مراحل ساخت واحد بیوگاز با تمام جزئیات آن:.. ۴۹

۲-۱-۱- انتخاب مکان ساخت واحد بیوگاز.. ۴۹

۲-۱-۲- بررسی شرایط جوی.. ۵۱

۲-۱-۳- بررسی شرایط خاک منطقه.. ۵۱

۲-۱-۴- بررسی مواد آلی مورد نیاز.. ۵۲

۲-۱-۴-۱- کود مرغی.. ۵۲

۲-۱-۴-۲- کود بلدرچین.. ۵۲

۲-۲- طراحی و ساخت اتاقک عایق:.. ۵۳

۲-۲-۱- طراحی اتاقک عایق.. ۵۳

۲-۲-۲- ساخت اتاقک عایق.. ۵۳

۲-۲-۳- دریچه خروجی:.. ۵۴

۲-۳- مراحل طراحی و ساخت مخزن هضم دستگاه:.. ۵۵

۲-۳-۱- طراحی مخزن هضم:.. ۵۵

۲-۳-۲- ساخت دستگاه:.. ۵۷

۲-۳-۲-۱- انتخاب مخزن هضم:.. ۵۸

۲-۳-۲-۲- لوله ورودی:.. ۵۸

۲-۳-۲-۳- لوله خروجی:.. ۵۹

۲-۳-۲-۴- فشار سنج:.. ۶۱

۲-۳-۲-۵- طراحی المنتها:.. ۶۲

۲-۳-۲-۶- PH متر: ۶۶

۲-۴- عایق کاری مخزن هضم.. ۶۶

۲-۵- تست رآکتور.. ۶۷

۲-۵-۱- تست دستگاه با آب برای اطمینان از آب بندی بودن:.. ۶۷

۲-۵-۲- تست صحت کار المنتها:.. ۶۸

۲-۵-۳- تست گازبندی مخزن:.. ۶۸

۲-۶- مشخصات دستگاه تست گاز:.. ۷۰

۲-۶-۱- دستگاه آنالایزر گاز ساخت کمپانی Testo آلمان.. ۷۰

۲-۷- معرفی شبکه عصبی.. ۷۱

۲-۸- شبكه عصبي مصنوعي.. ۷۱

۲-۸-۱- شبکه پس انتشار پیش خور (FFBP) :.. 76

۲-۸-۲- شبکه های پس انتشار پیشرو (CFBP):.. 76

۲-۸-۳- الگوریتم لونبرگ- مارکوارت (LM).. 77

۲-۸-۴- الگوریتم تنظیم بیزی (BR).. 77

۲-۸-۵- مجذور میانگین مربعات خطا.. ۷۸

۲-۸-۶- خطای میانگین مطلق.. ۷۸

۲-۸-۷- ضریب تعیین (همبستگی).. ۷۸

۲-۹- انجام آزمایش:.. ۷۹

۳-۱- ساخت رآکتور.. ۸۱

۳-۲- آزمایش کود مرغی در دمای ۳۵ درجه سانتیگراد.. ۸۳

۳-۲-۱- بررسی اثر دما بر حجم بیوگاز تولیدی از کود مرغی.. ۸۴

۳-۲-۲- بررسی اثر دما بر روی فشار بیوگاز کود مرغی.. ۸۵

۳-۲-۳- بررسی اثر PH بر روی تولید بیوگاز کود مرغی.. ۸۶

۳-۳- آزمایش کود مرغی در دمای ۳۰ درجه سانتیگراد.. ۸۷

۳-۳-۱- بررسی اثر دما بر حجم بیوگاز تولیدی از کود مرغی.. ۸۷

۳-۳-۲- بررسی اثر دما بر روی فشار بیوگاز کود مرغی.. ۸۷

۳-۳-۳- بررسی اثر PH بر روی تولید بیوگاز کود مرغی.. ۸۸

۳-۴- آزمایش کود بلدرچین در دمای ۳۵ درجه سانتیگراد.. ۸۹

۳-۴-۱- بررسی اثر دما بر روی حجم بیوگاز تولیدی از کود بلدرچین ۹۰

۳-۴-۲- بررسی اثر دما بر روی فشار بیوگاز کود بلدرچین.. ۹۱

۳-۴-۳- بررسی اثر PH بر روی تولید بیوگاز کود بلدرچین.. ۹۲

۳-۵- آزمایش با کود بلدرچین در دمای ۳۰ درجه سانتیگراد.. ۹۳

۳-۵-۱- بررسی اثر دما بر روی حجم بیوگاز تولیدی از کود بلدرچین ۹۳

۳-۵-۲- بررسی اثر دما بر روی فشار بیوگاز تولیدی از کود بلدرچین ۹۴

۳-۵-۳- بررسی اثر PH بر روی تولید بیوگاز کود بلدرچین.. ۹۵

۳-۶- بررسی و مقایسه پارامترهای کود مرغی و بلدرچین در دمای مشخص ۹۶

۳-۶-۱- مقایسه حجم گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد.. ۹۶

۳-۶-۲- مقایسه فشار گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد.. ۹۷

۳-۶-۳- مقایسه PH گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد.. ۹۸

۳-۶-۴- مقایسه حجم گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد.. ۹۹

۳-۶-۵- مقایسه فشار گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد.. ۱۰۰

۳-۶-۶- مقایسه PH گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد.. ۱۰۱

۳-۷- بررسی و مقایسه پارامترها در دو دمای ۳۰ و ۳۵ درجه سانتی گراد ۱۰۲

۳-۷-۱- مقایسه حجم گاز تولیدی کود مرغی در دمای ۳۰ و ۳۵ درجه سانتی گراد ۱۰۲

۳-۷-۲- مقایسه فشار گاز تولیدی کود مرغی در دمای ۳۰ و ۳۵ درجه سانتی گراد.. ۱۰۳

۳-۷-۳- مقایسه PH گاز تولیدی کود مرغی در دمای ۳۰ و ۳۵ درجه سانتی گراد.. ۱۰۴

۳-۷-۴- مقایسه حجم گاز تولیدی کود بلدرچین در دمای ۳۰ و ۳۵ درجه سانتی گراد.. ۱۰۵

۳-۷-۵- مقایسه فشار گاز تولیدی کود بلدرچین در دمای ۳۰ و ۳۵ درجه سانتی گراد.. ۱۰۶

۳-۷-۶- مقایسه PH گاز تولیدی کود بلدرچین در دمای ۳۰ و ۳۵ درجه سانتی گراد.. ۱۰۷

۳-۸- نتایج شبکه عصبی.. ۱۰۸

۳-۸-۱- بررسی نتایج شبیه سازی در شبکه عصبی برای کود مرغی.. ۱۰۹

۳-۸-۱-۱- بررسی فشار گاز در آزمایش کود مرغی.. ۱۰۹

۳-۸-۱-۲- بررسی ph گاز در آزمایش کود مرغی.. ۱۱۱

۳-۸-۱-۳- بررسی حجم گاز در آزمایش کود مرغی.. ۱۱۴

۳-۸-۲- بررسی نتایج شبیه سازی در شبکه عصبی برای کود بلدرچین.. ۱۱۶

۳-۸-۲-۱- بررسی فشار گاز در آزمایش کود بلدرچین.. ۱۱۶

۳-۸-۲-۲- بررسی ph گاز در آزمایش کود بلدرچین.. ۱۱۸

۳-۸-۲-۳- بررسی حجم گاز در آزمایش کود بلدرچین.. ۱۲۱

– منابع:.. ۱۲۵

شکل ‏۱‑۱ چرخه بیوگاز در طبیعت.. ۷

شکل ‏۱‑۲- دستگاه بیوگاز.. ۷

شکل ‏۱‑۳- فرآیند تولید گاز در مخزن هضم.. ۹

شکل ‏۱‑۴- مراحل مختلف تبدیل مواد آلی به بیوگاز.. ۱۳

شکل ‏۱‑۵- رآکتور بيوگاز به همراه همزن.. ۲۰

شکل ‏۱‑۶- مخزن ترکیب ۲- لوله ورودی ۳-مخزن هضم ۴- مواد سنگین ته نشین شده ۵- مخزن گاز ۶- لوله خروج گاز ۷- نگهدارنده درب مخزن هضم ۸- لوله خروجی ۹- مخزن کودابه خروجی ۱۰- درب مخزن تخلیه ۱۱- سطح زمین ۱۲- لوله انتقال گاز ۲۷

شکل ‏۱‑۷- مخزن ذخيره گاز فايبرگلاس.. ۲۷

شکل ‏۱‑۸- بالنهاي ذخيره بيوگاز.. ۲۸

شکل ‏۱‑۹- دستگاه بیوگاز عمودی.. ۲۹

شکل ‏۱‑۱۰- دستگاه بیوگاز افقی ۱٫ مخزنهای ترکیب ۲٫ لوله ورودی ۳٫ محفظه اولیه ۴٫ محفظه ثانویه ۵٫ حفره اصلی ۶٫ بخش مخزن هضم بالای سطح زمین ۷٫ حافظ گاز ۸٫ مخلوط آب و روغن ۹٫ خط گاز ۱۰٫ دریچه خروجی ۱۱٫دریچه خروج آب ۱۲٫اجاق ۱۳٫ سطح زمین.. ۳۰

شکل ‏۱‑۱۱- دستگاه بیوگاز مشترک.. ۳۲

شکل ‏۱‑۱۲- دستگاه بیوگاز اصلاح شده نوع چینی ۱٫ محافظ گاز با قبه ثابت ۲٫ مخزن هضم ۳٫ مخزن ترکیب ۴٫ محفظه کمکی ۵٫ خط گازی ۶٫ شیشه آب ۷٫ لوله خروجی ۸٫ اجاق.. ۳۳

شکل ‏۱‑۱۳- دستگاه بیوگاز مدل فرانسوی ۱٫ لوله ورودی ۲٫ مخزن هضم فولادی ضد زنگ ۳٫ لوله خروجی ۴٫ غلتک زیست توده با پوشش فولادی ۵٫ خط گازی ۶٫ شیر آب ۷٫ لوله های تایر واگن باری ۸٫ شیر گاز ۹٫ اجاق ۱۰٫ سطح زمین.. ۳۵

شکل ‏۱‑۱۴- دستگاه بیوگاز با لولههای چرمی ۱٫ مخزن ترکیب ۲٫ مخزن هضم لوله چرمی ۳٫ هواکش گازی ۴٫ خروجی ۵٫ حافظ گاز لوله چرمی ۶٫ خط گازی ۷٫ اجاق ۳۶

شکل ‏۱‑۱۵- دستگاه بیوگاز با مخزن پلی اتیلن. ۱- مخزن مخلوط.۲- لوله ورودی pvc. 3- کیسه مخزن هضم استوانهای روی زمین. ۴- مخزن هضم استوانهای زیر زمین. ۵- خروجی با لوله معین. ۶- لوله گاز. ۷- شیر خروج آب. ۸- اجاق. ۹- سطح زمین ۳۷

شکل ‏۱‑۱۶- دستگاه بیوگاز با سرپوش شناور ۱٫ مخزن ترکیب ۲٫ مخزن هضم اولیه ۳٫ مخزن هضم ثانویه ۴٫ حافظ متحرک گاز ۵٫ آب همراه با روغن ۶٫ خط گاز ۷٫ مقیاس اندازه گیری گاز ۸٫ شیر اب ۹٫ لولهی تخلیه ۱۰٫ حفاظت از حرکت غلتک ۱۱٫ کولونی… ۳۸

شکل ‏۱‑۱۷- دستگاه بیوگاز مدل تایوانی.. ۳۹

شکل ‏۱‑۱۸- دستگاه بیوگاز مدل نپال. مخزن ترکیب ۲- لوله ورودی ۳-مخزن هضم ۴- مواد سنگین ته نشین شده ۵- مخزن گاز ۶- لوله خروج گاز ۷- نگهدارنده درب مخزن هضم ۸- لوله خروجی ۹- مخزن کودابه خروجی ۱۰- درب مخزن تخلیه ۱۱- سطح زمین.. ۴۰

شکل ‏۲‑۱- نقشه اتاقک عایق، مخزن هضم و گودال کودابه.. ۵۳

شکل ‏۲‑۲- مراحل ساخت اتاقک عایق و گودال ذخیره کودابه خروجی.. ۵۴

شکل ‏۲‑۳- طراحی مخزن هضم با استفاده از نرم افزار اتوکد.. ۵۷

شکل ‏۲‑۴- مخزن هضم پلی اتیلنی.. ۵۸

شکل ‏۲‑۵- لوله ورودی و لوله خروجی.. ۵۹

شکل ‏۲‑۶- الف- لوله خروج کودابه ب- مخزن هضم و لولههای ورودی و خروجی ۶۰

شکل ‏۲‑۷- لوله دو شاخه برای خروج گاز و نصب فشار سنج.. ۶۱

شکل ‏۲‑۸- مدار الکتریکی المنتهای حرارتی.. ۶۳

شکل ‏۲‑۹- طراحی قاب المنتهای حرارتی.. ۶۳

شکل ‏۲‑۱۰- المنتهای حرارتی در قاب فلزی قرار گرفتهاند… ۶۴

شکل ‏۲‑۱۱- الف- تابلوی برق، ب- کلیدهای کنترل کننده المنتها.. ۶۵

شکل ‏۲‑۱۲- ترموستات.. ۶۵

شکل ‏۲‑۱۳- الف- محلول های بافر ب- PH متر.. ۶۶

شکل ‏۲‑۱۴- عایقکاری رآکتور.. ۶۷

شکل ‏۲‑۱۵- دستگاه تست گاز.. ۷۰

شکل ‏۲‑۱۶- مدل ریاضی ساده شده عصب واقعی.. ۷۲

شکل ‏۲‑۱۷- پرسپترون ۳لایه با اتصالات کامل.. ۷۳

شکل ‏۳‑۱- نمودار حجم- زمان کود مرغی در دمای ۳۵٫٫ ۸۵

شکل ‏۳‑۲- نمودار فشار- زمان کود مرغی در دمای ۳۵٫٫ ۸۶

شکل ‏۳‑۳- نمودار PH- زمان کود مرغی در دمای ۳۵٫٫ ۸۶

شکل ‏۳‑۴- نمودار حجم- زمان کود مرغی در دمای ۳۰٫٫ ۸۷

شکل ‏۳‑۵- نمودار فشار- زمان کود مرغی در دمای ۳۰٫٫ ۸۸

شکل ‏۳‑۶- نمودار PH- زمان کود مرغی در دمای ۳۰٫٫ ۸۹

شکل ‏۳‑۷- نمودار حجم- زمان کود بلدرچین در دمای ۳۵٫٫ ۹۱

شکل ‏۳‑۸- نمودار فشار- زمان کود بلدرچین در دمای ۳۵٫٫ ۹۲

شکل ‏۳‑۹- نمودار PH – زمان کود بلدرچین در دمای ۳۵٫٫ ۹۳

شکل ‏۳‑۱۰- نمودار حجم- زمان کود بلدرچین در دمای ۳۰٫٫ ۹۴

شکل ‏۳‑۱۱- نمودار فشار- زمان کود بلدرچین در دمای ۳۰٫٫ ۹۵

شکل ‏۳‑۱۲- نمودار PH – زمان کود بلدرچین در دمای ۳۰٫٫ ۹۶

شکل ‏۳‑۱۳- نمودار حجم – زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای ۳۵٫٫ ۹۷

شکل ‏۳‑۱۴- نمودار فشار – زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای ۳۵٫٫ ۹۸

شکل ‏۳‑۱۵- نمودار PH – زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای ۳۵٫٫ ۹۹

شکل ‏۳‑۱۶- نمودار حجم- زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای ۳۰٫٫ ۱۰۰

شکل ‏۳‑۱۷- نمودار فشار- زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای ۳۰٫٫ ۱۰۱

شکل ‏۳‑۱۸- نمودار PH – زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای ۳۰٫٫ ۱۰۲

شکل ‏۳‑۱۹- نمودار حجم گاز تولیدی کود مرغی در دمای ۳۰ و ۳۵٫٫ ۱۰۳

شکل ‏۳‑۲۰- نمودار فشار گاز تولیدی کود مرغی در دمای ۳۰ و ۳۵٫٫ ۱۰۴

شکل ‏۳‑۲۱- نمودار PH کود مرغی در دمای ۳۰ و ۳۵٫٫ ۱۰۵

شکل ‏۳‑۲۲- نمودار حجم گاز تولیدی کود بلدرچین در دمای ۳۰ و ۳۵٫٫ ۱۰۶

شکل ‏۳‑۲۳- نمودار فشار گاز تولیدی کود بلدرچین در دمای ۳۰ و ۳۵ ۱۰۷

شکل ‏۳‑۲۴- نمودار PH کود بلدرچین در دمای ۳۰ و ۳۵٫٫ ۱۰۸

شکل ‏۳‑۲۵- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای فشار کود مرغی.. ۱۰۹

شکل ‏۳‑۲۶- نمودار آموزش و اعتبار سنجی داده های فشار گاز کود مرغی.. ۱۱۰

شکل ‏۳‑۲۷- نمودار تست داده های فشار کود مرغی.. ۱۱۱

شکل ‏۳‑۲۸- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای ph کود مرغی.. ۱۱۲

شکل ‏۳‑۲۹ – نمودار آموزش و اعتبار سنجی داده های ph کود مرغی.. ۱۱۳

شکل ‏۳‑۳۰- نمودار تست داده هایph کود مرغی.. ۱۱۳

شکل ‏۳‑۳۱- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای حجم گاز کود مرغی.. ۱۱۴

شکل ‏۳‑۳۲- نمودار آموزش و اعتبار سنجی داده های حجم کود مرغی.. ۱۱۵

شکل ‏۳‑۳۳- نمودار تست داده های حجم گاز کود مرغی.. ۱۱۶

شکل ‏۳‑۳۴- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای فشار گاز کود بلدرچین.. ۱۱۷

شکل ‏۳‑۳۵- نمودار آموزش و اعتبار سنجی داده های فشار گاز کود بلدرچین ۱۱۸

شکل ‏۳‑۳۶- نمودار تست داده های فشار گاز کود بلدرچین.. ۱۱۸

شکل ‏۳‑۳۷- نمودار تعیین عملکرد شبکه برایph کود بلدرچین.. ۱۱۹

شکل ‏۳‑۳۸- نمودار آموزش و اعتبار سنجی ph کود بلدرچین.. ۱۲۰

شکل ‏۳‑۳۹- نمودار تست داده های ph کود بلدرچین.. ۱۲۱

شکل ‏۳‑۴۰- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای حجم گاز کود بلدرچین.. ۱۲۲

شکل ‏۳‑۴۱- نمودار آموزش و اعتبار سنجی حجم گاز کود بلدرچین.. ۱۲۳

شکل ‏۳‑۴۲- نمودار تست داده های تست برای حجم گاز کود بلدرچین.. ۱۲۳

جدول ‏۱‑۱- ترکیبات موجود در بیوگاز.. ۵

جدول ‏۱‑۲- جدول فرآيندهاي مختلف تبديل زيست توده به بيوگاز.. ۱۱

جدول ‏۱‑۴- محدودههای درجه حرارت در تخمير بيهوازي.. ۱۵

جدول ‏۱‑۴- نمودار مدت زمان ماند مواد در داخل رآکتور.. ۱۹

جدول ‏۳‑۱- مقایسه دستگاه بیوگاز نوع مخزن بتونی (مدل چینی) با مخزن پلی اتیلنی ۸۲

جدول ‏۳‑۲- تجزیه بیوگاز کود مرغی.. ۸۴

جدول ‏۳‑۳- تجزیه بیوگاز کود بلدرچین.. ۹۰

جدول ‏۳‑۴- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر فشار.. ۱۱۰

جدول ‏۳‑۵- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر ph.. 112

جدول ‏۳‑۶- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر حجم.. ۱۱۵

جدول ‏۳‑۷- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر فشار.. ۱۱۷

جدول ‏۳‑۸- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر ph.. 119

جدول ‏۳‑۹- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر حجم.. ۱۲۲

دانلود این فایل :

گرد آوری : ردیاب فایل

کانال ردیاب فایل    Radyabfile@

این خبر را به اشتراک بگذارید :