فرمت فایل دانلودی:.DOC

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 117

حجم فایل:557 کیلوبایت

دسته بندی : » علوم انسانی,روانشناسی و علوم تربیتی

قیمت فایل : 5,000 تومان

چكيده:
هدف از تحقيق حاضر مقايسه سلامت رواني و عمومي در بين شاغلين مرد داراي شغل آزاد و داراي شغل دولتي حدود سني ۳۵ ساله شهرستان ابهر كه فرضيه عنوان شده به اين شكل است.
فرضيه:
بين شاغلين داراي  شغل آزاد و شاغلين داراي شغل دولتي از لحاظ سلامت رواني تفاوت معني داري وجود دارد.
كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از شاغلين داراي شغل آزاد و شاغلين داراي شغل دولتي كه ۱۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و آزمون سلامت عمومي و رواني گلونبرگ كه داراي ۲۸ سوال است بر روي آنها اجرا گرديده و بعد از به دست آوردن نمرات خام و با روش آماري  t  متغير مستقل نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه بين سلامت رواني كاركنان  داراي شغل آزاد و كاركنان داراي شغل دولتي تفاوت معني داري وجود دارد و سطح معني داري آن برابر ۵% مي باشد .

فهرست مطالب:
چكيده                                    
فصل اول: كليات تحقيق                            
مقدمه                                     
بيان مساله                                 
اهداف تحقيق                                 
تعاريف عملياتي و نظري و اثرها و مفاهيم                         
فرضيه تحقيق                                 
فصل دوم: ادبيات و پيشينه ي تحقيق                         
تعريف                                     
تاريخچه                                     
مختصري درباره تاريخچه بهداشت رواني در ايران                     
اهميت دامنه حدود و زيانبخشي بيمارايهاي رواني در جامعه                 
علل افزايش و شيوع بيماريهاي رواني                         
تفاوتهاي فردي در كار                             
جنبه هاي تفاوتهاي فردي                             
تفاوتهاي فردي در عملكرد شغلي                         
روشهاي سنجش تفاوتهاي فردي                         
شيوه هاي سنتي انتخاب كاركنان                         
كاربرد روانشناسي و روشهاي علمي در گزينش                     
فرضيه هاي مربوط به فرد و شغل                         
آزمونهاي استخدامي                                 
مراحل برنامه آزمونهاي استخدام داوطلبان شغل                     
موارد بررسي در تجزيه و تحليل شغل                         
ايجاد فرضيه                                 
تعيين معيارها                                  
اجراي آزمون                                 
بررسي نتايج آزمون و تصميم گيري                         
فصل سوم: جامعه مورد مطالعه                         
حجم نمونه                                 
معرفي آزمون گلدنبرگ                             
روش تحقيق                                 
فصل چهارم: يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها                     
مقدمه فصل چهارم                                 
جدول ۱-۴ نمرات خام آزمودنيها دردو گروه شاغلين و مشاغل آزاد        
يافته ها وتجزيه و تحليل آنها                             
جدول ۲-۴ مقايسه سلامت رواني خانواده در بين شاغلين                 
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري                         
بحث و نتيجه گيري                                 
پيشنهادات                                 
محدوديت ها                                 
پرسشنامه سلامت عمومي گلدنبرگ                         
منابع و ماخذ                                

دانلود این فایل :

گرد آوری : ردیاب فایل

کانال ردیاب فایل    Radyabfile@

این خبر را به اشتراک بگذارید :