فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 106

حجم فایل:520 کیلوبایت

دسته بندی : » علوم پایه,شیمی

قیمت فایل : 7,000 تومان

بخشی از مقدمه:
نياز انسان به محيط سالم امري انكارناپذير است كه بسادگي نمي توان از كنار آن گذشت، چرا كه متابوليسم بدن انسان در سايه محيط زيستي سالم راندماني مطلوب از خود نشان ميدهد و اين مهم ميسر نمي شود مگر اينكه در حفظ و نگهداري محيط زيست نهايت دقت و تلاش بكار گرفته شود در راستاي اهميت همين مسئله است كه بحث تصفيه فاضلاب به ميان مي آيد و دفت و تأمل در اين امر كمك شاياني به سلامت محيط زيست مي كند. از حدود يكصد سال پيش كه رابطه اي بين اثر باكتريها و ميكروبهاي بيماريزا آشكار گشت انسان بفكر پاكسازي آبهاي آلودهخ افتاد، بعبارت ديگر فن تصفيه آب و فاضلاب در روند امروزي خود بيشتر در اثر پيشرفت علم زيست شناسي و پزشكي بوجود آمده است (۱)

فهرست مطالب:
چكيده   
فصل اول: ضرورت تحقيق    
1-1- مقدمه: ضرورت تحقيق    
فصل دوم: ضرورت بهينه سازي سپتيك تانك    
1-2- تعريف فاضلاب    
2-2- مشخصات فاضلاب    
1-2-2- مشخصات  فيزيكي    
2-2-2-مشخصات شيميايي    
33-2- انواع  فاضلاب    
1-3-2- فاضلاب خا نگي     
2-3-2 فاضلاب  صنعتي     
3-3-2- فاضلاب سطحي    
4-2- تصفيه  فاضلاب     
1-4-2- تاريخچه    
2-4-2- ضرورت و اهداف تصفيه فاضلاب    
5-2- شناسايي و دلايل ساخت تصفيه خانه هاي كوچك     
1-5-2  سپتيك تانك     
2-5-2تعريف سپتيك تانك     
3-5-2 علل كاربرد سپتيك  تانك     
6-2-  تاريخچه توسعه سيستم RBC       
1-6-2- توصيف  سيستم RBC       
2-6-2- مرحله  بندي كردن واحدهاي RBC      
7-2- اصول تصفيه بيو لو ژيكي     
1-7-2 موازنه جرم روي سيستم RBC       
8-2- موازنه جرم روي سيستم RBC       
9-2- پارامترهاي تايثر گذار برروي رشد بيو لوژيكي     
1-9-2- اثر PH    
2-9-2- اثر سميت وروش كاهش آن     
3-9-2- اثر دما     
10-2- محدود ه بارهيدروليكي  مناسب براي سيستم RBC      
11-2- مشكلات عمليات اجرايي     
12-2- تلفيق سپتيك  تانك با RBC      
فصل سوم: تجهيزات و راه اندازي     
1-3- مقدمه      
2-3- قوانين طراحي مدلهاي هيدرو ليك     
1-2-3- تئوري تشابه     
2-2-3- اصول تشابه     
3-3-  مختصري در مورد طراحي مدل     
4-3-  محاسبه ابعاد مدل آزمايشگاهي     
1-4-3- محاسبه «زمان ماند » در داخل تانك    
2-4-3- محاسبه تعداد ديسكها    
5-3- ساخت پايلوتها  ونصب تجهيزات مربوطه     
6-3 – جزئيات ساخت و راه اندازي پايلوت     
7-3- محاسبه ميزان انرژي تقريبي  لازم باري تماس دهنده ها     
8-3- نصب تجهيزات مربوطه به سيستم RBC      
9-3- نحوه مونتاژ سيستم     
10-3- آزمايشات     
1-10-3- آزمايش اندازگيري اكسيژن محلول (DO)     
2-10-3- اكسيژن مورد نياز بيو شيميايي
۳-۱۰-۳- آزمايش اكسيژن مورد نيا شيميايي (COD)      
4-10-3- اندازه گيري مواد معلق (MISS)    
5-10-3- كل مواد باقيمانده (T.S)    
11-3-مواد و روشها     
12-3- محلولهاي لازم  و روشهاي ساخت آنها    
1-12-3- آزمايش اكسيژ ن محلول (DO)     
2-12-3- آزمايش اكسيژن مورد نيا بيو شيميايي  
3-12-3- اكسيژن  مورد نياز  شيميايي (COD)     
13-3 – دستگاهها و وسايل مورد نياز     
فصل چهارم : مطالعه تجربي روي پايلوتهاي طراحي شده   
1-4- مختصري در مورد ميكرو بيو لوژي سيستم     
2-4- سيستمهاي مركب    
1-2-4- مكانيزم سپتيك تانك     
3-4- مو جودات زنده  موجود در سيستم     
5-4- رشد فيلم در RBC      
4-4- محاسبه ميزان فسفر ورودي به سيستم     
1-5-4- توسعه فيلم     
2-5-4- انتقال اكسيژن بين فيلم و هواي داخل سيستم    
6-4- تاثير سطح مديل (MEDIA) روي رشد فيلم و راندمان سيستم    
7-4- تاثير سرعت چرخش برروي رشد فيلم    
فصل پنجم: نتايج و بحث   
1-5- اثرميزان بار ورودي بر راندمان سيستم     
2-5- تغييرات PH نسبت به زمان     
3-5- اثر افزايش دور الكتروموتور در پايلوت (۲)     
4-5- اثر افزايش  ضخات فيلم برراندمان حذف COD      
5-5- تغييرات غلظت فاضلاب ورودي به سيستم     
6-5- تاثير كاهش ارتفاع فاضلاب ورودي در مخزن بادبي    
7-5- تفييرات دما در ورودي و خروجيهاي دو پايلوت    
8-5- تغييرات جامدات كل (T.S) در ورودي و خروجي پايلوتها     
1-8-5- تغييرات جامدات معلق (T.S.S) در ورودي و خروجي پايلوت    
2-8-5- تغييرات جامدات معلق فرار (V.S.S) در ورودي و خروجي پا يلوتها     
9-5- بررسي راندمان حذف COD در دو پايلوت     
10-5- مشكلات عمليات     
نتايج     
پيشنهادات     
فهرست منابع

دانلود این فایل :

گرد آوری : ردیاب فایل

کانال ردیاب فایل    Radyabfile@

این خبر را به اشتراک بگذارید :