فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 146

حجم فایل:1,595 کیلوبایت

دسته بندی : » مدیریت,مدیریت منابع انسانی

قیمت فایل : 35,000 تومان

دانلود تحقیق در مورد بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان،
در قالب word و در ۱۴۶ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: کلیات
مقدمه
۱-۲- بیان مسئله

۱-۳- ضرورت انجام تحقيق 
۱-۴- فرضيه ها
۱-۵- سوالات پژوهش
۱-۶- اهداف
۱-۷- روش تحقیق
۱-۸- ابزار گرداوری داده ها
۱-۹- روش تجزیه و تحلیل
۱-۱۰- قلمرو تحقیق
۱-۱۱- جامعه آماری
۱-۱۲- مدل نظری
۱-۱۳- تعاریف متغیرها

فصل دوم: مبانی نظری
۲-۱- مقدمه
۲-۲- حقوق و دستمزد
۲-۲-۱- حقوق و دستمزد چیست؟
۲-۲-۲- ويژگي هاي سيستم حقوق و دستمزد
۲-۲-۳- اجزای تشکیل دهنده حقوق و دستمزد
۲-۲-۴-  سیاست های کلی حقوق و دستمزد
۲-۲-۵- ویژگی های خط مشی یا سیاست های حقوق و دستمزد
۲-۲-۶- مراحل مختلف طراحي سيستم حقوق و دستمزد
۲-۲-۷- تعريف نظام جبران خدمات
۲-۲-۸- اهداف نظام جبران خدمات
۲-۲-۹- مفاهيم اساسى در تساوى جبران خدمات مالى
۲-۲-۱۰- عوامل تعيين كننده جبران خدمات مالى
۲-۲-۱۱- مزايا و جبران خدمات مالى غيرمستقيم
۲-۲-۱۱-۱- مزاياى قانونى
۲-۲-۱۱-۲- مزاياى اختيارى
۲-۲-۱۱-۳- مزايا براى مديران
۲-۲-۱۲- نظام جبران خدمات مالى و انگيزه
۲-۲-۱۲-۱- انواع طرح هاى انگيزشى
۲-۲-۱۳- جبران خدمت غيرمالى
۲-۲-۱۴- نظریه های حقوق و دستمزد
۲-۲-۱۵- انواع دستمزد بر اساس نوع فعاليت
۲-۲-۱۶- اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد
۲-۲-۱۷- پرداخت به مشاغل مديريتي
۲-۲-۱۸- پرداخت به مشاغل حرفه‌ اي
۲-۲-۱۹- حقوق و دستمزد متغیر (پاداش عملکرد- بهره وری)
۲-۳-  ادبیات تعهد
۲-۳-۱- تعهد سازماني چيست؟
۲-۳-۲- تمایل باطنی به تعهد
۲-۳-۳- مدل سه بعدی تعهد سازمانی از دیدگاه می یر و آلن
۲-۳-۴- ابعاد تعهد
۲-۳-۵- فرايند شكل گيري تعهد
۲-۳-۶- نتايج و پيامدهاي تعهد
۲-۳-۷- عوامل مؤثر بر تعهد سازماني كاركنان
۲-۳-۸- درك حمايت سازماني و تعهد
۲-۳-۹- مشاركت و تعهد سازماني 
۲-۳-۱۰- سطح شغل و تعهد سازماني
۲-۳-۱۱- تعهد سازماني و عملكرد شغلي
۲-۳-۱۲- انواع تعهد
۲-۳-۱۳- نقد تعهد سازمانی
۲-۴- پیشینه پژوهش
۲-۴-۱- تحقیقات داخلی
۲-۴-۲- پيشينه خارجي
۲-۵- مدل نظری تحقیق

فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱- مقدمه
۳-۲- روش تحقیق
۳-۳- روش و ابزار گرد آوري اطلاعات
۳-۴- روش تجزیه و تحلیل داده ها
۳-۵- قلمرو تحقيق ( زماني، مكاني، موضوعي)
۳-۶- جامعه آماری و روش نمونه گیری
۳-۷- ویژگی فنی ابزارِ تحقیق (پایایی و روایی)

فصل چهارم: یافته ها
۴-۱- مقدمه
۴-۲- یافته های توصیفی پژوهش
۴-۲-۱- جنسیت
۴-۲-۲- وضعیت تأهل
۴-۲-۳- سابقه خدمت
۴-۲-۴- سطح تحصیلات
۴-۲-۵- وضعیت استخدامی
۴-۲-۶- وضعیت سنی
۴-۳- یافته های استنباطی پژوهش
۴-۳-۱- فرضيه اصلی
۴-۳-۲- فرضیه فرعی اول
۴-۳-۳- فرضیه فرعی دوم
۴-۳-۳- فرضیه فرعی سوم
۴-۴- سوالات تحقیق (یافته های جانبی)
۴-۴-۱- سوال اول
۴-۴-۲- سوال دوم
۴-۴-۳- سوال سوم
۴-۴-۴- سوال چهارم
۴-۴-۵- سوال پنجم
۴-۴-۶- سوال ششم

فصل پنجم: نتایج
۵-۱- مقدمه
۵-۲- مرور فرضیات
۵-۳- نتایج حاصل از پژوهش
۵-۴- بحث و نتیجه گیری
۵-۵- موانع و محدودیت ها
۵-۵- پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ
پیوست ها


بخشی از ابتدای تحقیق:
 موضوع مورد بررسی در این پژوهش، تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کرمان است و از نظر هدف، يك تحقيق كاربردي مي باشد. از نظر گردآوري داده ها و اطلاعات و روش تجزيه و تحليل يك تحقيق توصيفي و غيرآزمايشي است. براي جمع آوري اطلاعات از روش هاي مطالعات کتابخانه اي و اینترنت جهت گردآوري مباني نظري و ادبيات تحقيق استفاده شده است.

به منظور جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات، از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزيه و تحليل داده‌هاي به دست آمده از پرسشنامه از آمار توصیفی شامل (فراوانی، درصد و نمودار) و آمار استنباطی شامل (آزمون همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون، آزمون فريدمن) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل کليه کارکنان سازمان فنی و حرفه ای کرمان مي‌باشند. جهت تعيين حداقل حجم نمونه لازم، از فرمول كوكران برای جامعه محدود استفاده گرديد …

دانلود این فایل :

گرد آوری : ردیاب فایل

کانال ردیاب فایل    Radyabfile@

این خبر را به اشتراک بگذارید :