فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 88

حجم فایل:390 کیلوبایت

دسته بندی : » علوم انسانی,روانشناسی و علوم تربیتی

قیمت فایل : 4,000 تومان

چكيده:
هدف از تحقيق حاضر مقايسه بهزيستي شخصيتي دختران فراري با دختران عادي حدود سني ۲۰-۱۸ساله شهرستان ابهر است كه فرضيه عنوان شده در تحقيق حاضر عبارتند از اينكه بين دختران عادي و فراري از لحاظ بهزيستي شخصيتي تفاوت وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه در تحقيق حاضر عبارتند از دختران فراري ودختران عادي است كه ۱۰۰ نفر مي باشد كه ۵۰ نفر از دختران عادي و۵۰ نفر از دختران فراري هستند و آزمون سلامت رواني وعمومي گلدنبرگ كه داراي ۲۸ سئوال ۵ گزينه اي است بر روي آنها اجرا گرديده كه نمره گذاري آن بر طبق كليد مي باشدكه جهت آزمون فرضيه تحقيق از روش آماري t متغيير مستقل در سطح آمار استنباطي و توصيفي استفاده گرديده كه نتايج حاكي از آن است كه بين بهزيستي شخصيتي دختران فراري و دختران عادي تفاوت وجود دارد و در سطح معني داري ۵٫/. هم قرار دارد.

فهرست مطالب:
چكيده                                       
فصل اول: كليات تحقيق
كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسأله
اهداف تحقيق
هميت وضرورت تحقيق
فرضيه تحقيق
واژه ها ومفاهيم
تعاريف عملياتي
فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق
پيشگيري در بهداشت روان                        
جهت گيري مذهبي دروني                           
شاخه هاي مختلف روانشناسي                       
عوامل تاثير گذاري در شكل گيري شخصيت               
فصل سوم: روش تحقيق                    
روش تحقيق                                   
فصل چهارم: يافته ها و تجزيه و تحليل                
جداول یافته ها                                  
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري                   
پيشنهادات                                                                 
ضمائم
پرسشنامه سلامت عمومي گلدنبرگ
پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ)
منابع و مآخذ

دانلود این فایل :

گرد آوری : ردیاب فایل

کانال ردیاب فایل    Radyabfile@

این خبر را به اشتراک بگذارید :