فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 148

حجم فایل:1,277 کیلوبایت

دسته بندی : » علوم انسانی,مدیریت

قیمت فایل : 25,000 تومان

چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل جایگاه رقابتی موسسات مالی و اعتباری کوثر بر اساس استراتژی ورود آنها به بازارهای بین المللی بود. به این منطور ابتدا به تشریح ادبیات نظری مربود به تحلیل جایگاه رقابتی پرداختیم و سپس مبانی نظری مطرح در حوزه استراتژی ورود به بازارهای بین المللی بحث شد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان و کارشناسان موسسه مالی و اعتباری کوثر می باشد. ابتدا یک نمونه ۱۵۲ نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی طبقه ای بود. ابزار گردآوری داده ها در تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه ها  با استفاده از روایی محتوی توسط اساتید راهنما و مشاور تایید شد و پایایی  پرسشنامه ها با استفاده از آزمون کرونباخ انجام شد که ضریب کرونباخ برای پرسشنامه  حاضر ۷۴۵/۰می باشد که حاکی از پایایی پرسشنامه است .  به منظور بررسی و تحلیل جایگاه رقابتی موسسات مالی و اعتباری بر اساس استراتژی ورود آنها به بازارهای بین المللی از آزمون دوجمله ای استفاده شده استو همه فرضیه ها تایید شدند. همچنين جهت رتبه‌بندي هر يک از عوامل مرتبط با جایگاه رقابتی جهت شناسايي نقاط قوت و ضعف موسسه مالی کوثر از آزمون فريدمن استفاده گرديده استو نتایج نشان داد که  استراتژی های جایگاه یابی رتبه‌هاي يکساني ندارند و بالاترين رتبه مربوط به استراتژی کاربرد منسجم تکنولوژي و کارکنان مي‌باشد و کمترين رتبه مربوط به استراتژی های جايگاه يابي محصولات يا خدمات مي‌باشد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه   
1-2- مسئله اصلی تحقیق   
1-3- تشریح و بیان موضوع   
1-4- ضرورت انجام تحقیق   
1-5- اهداف تحقیق   
1-6- فرضیه های تحقیق   
1-7- قلمرو تحقیق   
1- 9- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح   
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه   
2-2-2- سطوح مديريت استراتژيك   
2-2-3- چارچوب جامع تدوين استراتژي   
2-2-4- فرآيند انتخاب استراتژي   
2-2-5- انواع استراتژي ها   
2-2-5- 1- استراتژي هاي سطح كل سازمان   
2-2-5-2- استراتژي هاي هدايتي   
2-2-5-3- استراتژي هاي رشد و دسته هاي آن   
4 ـ ۱ـ ۱ ـ ۲ ـ استراتژي هاي ثبات و دسته هاي آن   
2-2-5-4- استراتژي هاي كاهش و دسته هاي آن   
3 ـ استراتژي ورشكستگي يا  انحلال   
2-2-5-5- استراتژي هاي پرتفوليو   
2-2-5-6- استراتژي هاي سرپرستي   
2-2-6- استراتژي هاي سطح كسب وكار   
2-2-6-1- استراتژي هاي توسعه   
2-2-6-2- استراتژي هاي رقابتي   
2-2-6-3- استراتژي هاي مشاركتي   
2-2-7- استراتژي سطح وظيفه اي   
2-2-8- ضرورت استراتژی های بازار یابی در موسسات مالی   
2-2-9- استراتژی بازاریابی   
2-2-10- استراتژی های در حوزه  موسسات مالی و بانک ها   
2-2-10-1- استراتژی های پورتر    
2-2-10-2- استراتژی های اصلی بازاریابی (سبز) یا GMS   
2-2-10-3-  استراتژی ها بر اساس مفاهیم بازار   
2-2-11- استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی   
2-2-12- تعريف بازاريابي بين اللملل   
2-2-13- بين المللي سازي   
2-2-14- اهميت بازاريابي المللي   
2-2-15- استراتژي هاي ورود به بازار بين المللي   
2-2-15-1- تجزيه و تحليل بازارهاي خارجی   
2-2-15-3- مزاياي ورود به بازار   
2-2-16- انواع استراتژي هاي بازاريابي بين الملل   
2-3- مبانی نظری جایگاه رقابتی موسسات مالی و اعتباری   
2-3-1- جایگاه یابی   
2-3-2- استراتژی جایگاه یابی   
2-3-3- انواع استراتژی های جایگاه یابی
۲-۳-۳-۱- جایگاه یابی از طریق هویت شرکت    
2-3-3-2- جایگاه یابی از طریق پشت نویسی (تأیید) برند    
2-3-3-3- جایگاه یابی کلان    
2-3-3-4-  جایگاه از طریق مزایا    
2-3-3-5- جایگاه یابی از طریق موقعیت کاربرد (زمان بکارگیری) و یا زمان مصرف    
2-3-3-6- جایگاه یابی قیمت- کیفیت    
2-3-3-7-جایگاه یابی از طریق ارزش های ذهنی    
2-3-3-8- جایگاه یابی بر اساس یک ویژگی منحصر به فرد و رقیب    
2-3-3-9- جایگاه یابی از طریق بازار هدف    
2-3-4- ایجاد جایگاه در بازار   
2-3-4-1- جایگاه یابی نهادی   
2-3-4-2- جایگاه یابی محصولات یا خدمات   
2-3-4-3- جایگاه یابی بر مبنای کارکنان و سیستم ارائه خدمات   
2-3-4-4- جایگاه یابی بخشی   
2-3-5- مفهوم مزیت رقابتی   
2-3-5-2- نگرش های موجود به منشاء مزیت رقابتی   
2-3-5-3- مزیت رقابتی پایدار (تحکیم بازار خدمات)   
2-3-6- استراتژی های رقابتی   
2-3-7- محیط فوق رقابت   
2-4- پیشینه تحقیق   
2- 5- معرفی موسسه اعتباری کوثر   
2-5- جمع بندی   
فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه   
3-1- روش‌شناسي تحقيق   
3-2- جامعه آماري   
3-4- روش نمونه گيري   
3-5- روش جمعآوري دادهها   
3-6- ابزار سنجش تحقيق   
3-7- رواييو پايايي پرسشنامه   
3-7-1- روايي   
3-7-2-پايايي   
3-8- روش تجزيه و تحليل داده‌ها   
3-9- روش‌ها و آزمونهاي آماري به كار گرفته شده در اين تحقيق   
3-9-1-آمار توصيفي   
3-9-2-آمار استنباطي   
3-10- جمع بندی   
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه   
4-2- آمار توصیفی   
4-2-1- توصيف مشخصات جمعيت شناختي نمونه ها
۴-۳- آمار استنباطي   
4-3-1- تحلیل عاملی تاییدی   
4-3-2- بررسی فرضیات تحقیق:   
4-3-3- آزمون تحليل واريانس فريدمن   
فصل پنجم: نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها
۵-۱- مقدمه   
5-2- نتایج بدست آمده بر اساس فرضیات تحقیق   
5-2-1- یافته های مربوط به فرضیه ی فرعی تحقیق   
5-2-2- یافته های مربوط به آزمون تحليل واريانس فريدمن   
5-3- محدودیت های تحقیق   
5-4- پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج و فرضیات پژوهش   
5-5- پیشنهاد به محققان آینده   
منابع
ضمیمه (۱)
– پرسشنامه
ضمیمه (۲)
خروجی نرم افزار
– خروجی لیزرل
– خروجی spss

دانلود این فایل :

گرد آوری : ردیاب فایل

کانال ردیاب فایل    Radyabfile@

این خبر را به اشتراک بگذارید :