فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 7

حجم فایل:1,355 کیلوبایت

دسته بندی : » علوم انسانی,مدیریت

قیمت فایل : 4,000 تومان

خلاصه:
در این پژوهش به بررسی رابطه میان تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان در ادارات ستادی بانک ملت با استفاده از شیوه توصیفی (همبستگی) پرداخته شده است. همچنین جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد شده آلن و می پر و نیز نمرات ارزشیابی مربوط به سال ۹۰ کارکنان استفاده گردید. به منظور تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون معناداری ، تحلیل آزمون فریدمن و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان ارتباط معناداری وجود دارد بدین معنی که افزایش تعهد سازمانی منجر به عملکرد بیشتر کارکنان می گردد.
نویسندگان: بیتا لطفی بیدهندی، مهدی سلیمانی خویینی مطلق
کنفرانس مدیریت، چالشها و راهکارها

دانلود این فایل :

گرد آوری : ردیاب فایل

کانال ردیاب فایل    Radyabfile@

این خبر را به اشتراک بگذارید :