فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 110

حجم فایل:298 کیلوبایت

دسته بندی : » علوم انسانی,روانشناسی و علوم تربیتی

قیمت فایل : 7,000 تومان

چكيده:
پژوهش حاضر به منظور (بررسي و مقايسه اختلال شخصيت ضداجتماعي بين افراد معتاد و غيرمعتاد) صورت گرفته است. بدين منظور از جوانان معتاد و غيرمعتاد ۲۰ تا ۳۰ ساله شهرستان خمين يك نمونه ۸۰ نفري (۴۰ نفر معتاد و ۴۰ نفر غيرمعتاد) به روش نمونه‌گيري تصادفي ساده انتخاب شده است.
داده‌هاي آماري از طريق اجراي آزمون MMPI (فرم كوتاه) از گروههاي نمونه بدست آمده و براي تجزيه و تحليل نتايج تحقيق حاضر از آمار توصيفي و استنباطي از جمله آزمون T مستقل و با در نظر گرفتن نتيجه آزمون لوين با استفاده نرم افزار SPSS مورد استفاده قرار گرفته است.
هدف اصلي از انجام اين پژوهش بررسي و مقايسه اختلال شخصيت ضداجتماعي در بين افراد معتاد و غيرمعتاد مي‌باشد كه نهايتاً از تجزيه و تحليل و بررسي داده‌ها نتيجه زير بدست آمد:
بين افراد معتاد و غيرمعتاد از لحاظ شخصيت ضداجتماعي تفاوت معناداري وجود دارد (P=0)
يافته‌هاي فرعي زير نيز از تحقيق حاضر بدست مي‌آيند:
– بين خود بيمارانگاري در افراد معتاد و غيرمعتاد تفاوت معناداري وجود دارد.( ۰/۰۰۸=P)
– بين افسردگي در افراد معتاد و غيرمعتاد تفاوت معناداري وجود دارد. (۰/۰۰۳=P)
– بين پارانويا در افراد معتاد و غيرمعتاد تفاوت معناداري وجود دارد. (۰=P)
– بين اسكيزوفرني در افراد معتاد و غيرمعتاد تفاوت معناداري وجود دارد. (۰۰۳=P)

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سؤالات
فرضیات
تعاریف اصطلاحات
فصل دوم: پیشینه پژوهش
تاریخچه مواد مخدر در جهان
جنگ تریاک در چین
جنگ تریاک در دوران معاصر
مراکز تولید جهانی مواد مخدر
نقش مافیا در توزیع بین‌المللی مواد مخدر
سازمان پلیس بین‌المللی
تاریخچه مواد مخدر در ایران
شخیص دوگانه و اختلال شخصیت ضد اجتماعی
رفتار اختلال شخصیت ضداجتماعی
شخصیت صداجتماعی ، بیمار روانی و ضد اجتماع
تعریفی از اختلال شخصیت ضداجتماعی
بیمار روانی
اختلال شخصیت ضداجتماعی
اختلالات شخصیتی
تحقیقات داخل کشور
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه‌گیری
نحوه اجرای آزمون
روش جمع‌آوری داده‌ها
ابزار اندازه‌گیری
اعتبار و پایایی
متغیرها
روش آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج
مقدمه
مشخصه‌های آماری نتایج کمی
مقایسه میانگین‌ها
یافته‌های فرعی تحقیق
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌ گیری
مقدمه
نتیجه‌گیری
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادات
کاربرد نتایج
منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی
منابع اینترنتی
ضــمائـــم
پرسشنامه

دانلود این فایل :

گرد آوری : ردیاب فایل

کانال ردیاب فایل    Radyabfile@

این خبر را به اشتراک بگذارید :