فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 75

حجم فایل:308 کیلوبایت

دسته بندی : » علوم انسانی,روانشناسی و علوم تربیتی

قیمت فایل : 6,000 تومان

چكيده:
هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب در بين دانش آموزان سال سوم دبيرستا شهرستان ابهر است كه فرضيه عنوان شده اين است كه بين اضطراب و سبكهاي دلبستگي رابطه وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان شهر ابهر است كه ۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و آزمون اضطراب كتل و سبكهاي دلبستگي بر روي آن اجرا گرديده كه جهت آزمون فرضيه از روش آماري ضريب هم بستگي پيرسون استفاده گرديده و چون t حامل ۱/۲۷۳ از اعتبار جهت پايايي ضريب هم بستگي از t جدول ۲/۶۷۶ در سطح معني داري ۵% كوچكتر است پس مي توان گفت كه فرضيه تحقيق مورد تأييد قرار نگرفته و بين اضطراب و سبكهاي دلبستگي رابطه وجود ندارد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
سئوال مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعاریف نظری و عملیاتی واژها و مفاهیم
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق
تأثیر پذیری روان بر شیوة دلبستگی
نقش سبک های دلبستگی در روابط عاطفی
شیوه های دلبستگی
رابطة احساس اضطراب در سبک دلبستگی اضطرابی
نگرش های مضطربانه دلبستگی توأم با اضطراب
“اضطراب دلبستگی” چیست؟
کردار شناختی دلبستگی
نظریات فروید در مورد دلبستگی
مراحل دلبستگی
مراحب دلبستگی
آشنایی با اضطراب
علائم اضطراب
۱- تعریف اضطراب
۲- علل بروز و ریشه های اضطراب
۳- آثار و علایم اضطراب
۳-۱- علایم جسمانی
۳-۲- علایم روانی
۴-۲- اضطراب بیمارگونه
۴- انواع اضطراب
۴-۱- اضطراب طبیعی
۵- نقش اضطراب
۶- ترس و اضطراب
۷- رابطه اضطراب با جنس
۸- دیدگاههای نظری درباره اضطراب
۸-۱- دیدگاه روان تحلیلگری
۸-۲- دیدگاه رفتارگرایی
۸-۳- دیدگاه وجودی
۸-۴- دیدگاه زیست شناختی
تأثیرپذیری روان برشیوة دلبستگی
نقش سبک های دلبستگی در روابط عاطفی
شیوه های دلبستگی
رابطة احساس اضطراب در سبک دلبستگی اضطرابی
نگرش های مضطربانه دلبستگی توأم با اضطراب
رضایت مندی از ارتباط
“اضطراب دلبستگی” چیست؟
تعریف دلبستگی
نظریه فروید در مورد دلبستگی
کردار شناختی دلبستگی
مراحل دلبستگی
مرحله پیش دلبستگی (تولد تا ۶ هفتگی)
مرحله دلبستگی در حال انجام (۶ هفتگی تا ۸-۶ ماهگی)
مرحله دلسبتگی واضح (۸-۶ ماهگی تا ۱۸ ماهگی -۲ سالگی)
آشنایی با اضطراب
اضطراب طبیعی
تفکیک ترس از اظطراب
تظاهرات محیطی اضطراب
آیا اظطراب انطباقی است ؟
علائم اضطراب
فصل سوم: تعیین روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق
روش تحقیق
روش آماری مربوط به فرضیه
فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل دادها
مقدمه
جداول داده ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع و مآخذ
بحث و نتیجه گیری
منابع و مآخذ

دانلود این فایل :

گرد آوری : ردیاب فایل

کانال ردیاب فایل    Radyabfile@

این خبر را به اشتراک بگذارید :