فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 138

حجم فایل:505 کیلوبایت

دسته بندی : » علوم انسانی,روانشناسی و علوم تربیتی

قیمت فایل : 7,000 تومان

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر مقایسه افسردگی در بین بیماران ایدزی و بیماران کلیوی محدوده ی سنی ۲۰ الی ۲۲ ساله شهرستان ابهر می باشد فرضیه عنوان شده در تحقیق حاضر این است که بین بیماران ایدزی و بیماران کلیوی از لحاظ افسردگی تفاوت معنی درای وجود دارد که جامعه آماری تحقیق عبارتند از جوانان دختر و پسر حدود سنی ۲۰ الی ۲۲ ساله که به مراکز درمانی و بیمارستانها مراجعه کرده اند آزمون افسردگی یک بر روی آنها اجرا گردیده و بعد از بدست آوذدن نمرات خام آزمودنیها از روش آماری t  مستقل استفاده شده که نتایج تحقیق نشان می دهد که بین بیماران ایدزی و بیماران کلیوی تفاوت معنی داری وجود دارد به این صورت که بیماران ایدزی از بیماران کلیوی بیشتر در معرض افسردگی هستند.   

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه تحقیق
واژه ها و مفاهیم
تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم
اهداف تحقیق
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق
تعریف ایدز و منشاء انتقال
منشاء جغرافیایی ویروس ایدز
ساختار ویروس ایدز
خصوصیات رتروویروس ها
سیستم ایمنی
تفاوت بالینی ایدز در زنان، کودکان و مردان
پاتوژنز
انتقال و اپیدمیولوژی
انتقال جنسی
انتقال خون و فرآورده های آن
مصرف کنندگان مواد مخدر تزریقی داخل وریدی
کارکنان مراقبت های بهداشتی
تغذیه با شیر مادر
عفونت حادHIV
سارکوم کاپوزی در ایدز
درباره ایدز آموزش دهیم
پرکردن فاصله
ارزیابی شناخت جامعه از ایدز
فعالیت شماره ۱: یک بحث گروهی متمرکز
براین انجام موارد فوق
فعالیت شماره ۳: تمرین در رابطه با باورها
فعالیت شماره ۲: تمرین حل مشکل
فعالیت شماره ۴: یک داستان باز
تعریف افسردگی
شکل گیری افسردگی در جریان تحول
افسردگی های دوره اول کودکی
الف) نکات کلی
ب) افسردگی نوزاد به منزله یک واقعیت شایع بالینی
افسردگی اتکایی
افسردگی در خلال دوره های دوم و سوم کودکی
الف) نشانه هایی که مستقیماَ به افسردگی وابسته اند
ب) نشانه های وابسته به رنج افسرده وار
ج) نشانه های دفاعی علیه افسردگی
د) رفتارهای معادل افسردگی
افسردگی های نوجوانی
الف) واکنش اضطرابی افسرده وار
ب) افسردگی مبتنی بر احساس کهتری
ج) افسردگی مبتنی بر احساس رهاشدگی
د) افسردگی مالخولیایی
هـ) معادل های افسرده وار
فراوانی افسردگی در خلال تحول
طبقه بندی اختلالهای خلقی
گستره اول: افسردگی های یک قطبی
گستره افسردگی مهاد
توصیف گستره افسردگی مهاد
تحقیقات انجام شده در خارج و داخل از کشور
فصل سوم: روش تحقیق
تعیین روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر
روش آماری مربوط به فرضیه ها
روش تحقیق
فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل دادها
مقدمه
یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها
فصل پنجم: بحث نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت
منابع و ماخذ

دانلود این فایل :

گرد آوری : ردیاب فایل

کانال ردیاب فایل    Radyabfile@

این خبر را به اشتراک بگذارید :