فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 212

حجم فایل:695 کیلوبایت

دسته بندی : » علوم انسانی,روانشناسی و علوم تربیتی

قیمت فایل : 7,000 تومان

بخشی از مقدمه:
دورۀ نوجواني دوره اي است كه در مصادف با تغيير و انتقال در برگ، ۱۹۹۰). استقلال نسبي از والدين و وابستگي به گروه همسالان  و دوستان، رشد و تحول مفهوم خود و هويت يابي اجتماعي و جنسي، اتتخاب رشته تحصيلي، برنامه ريزي براي دانشگاه و انتخاب شغل از جمله عواملي هستند كه براي نوجوانان تنيدگي هايي را ايجاد مي كنند (فورنت  و همكاران، ۱۹۹۸) اين عوامل تنيدگي زا توأم با خواست ها و تقاضا هاي آموزشي در محيط مدرسه و انتظارات والدين از نوجوانان، سلامت و بهداشت رواني آنها را به مخاطره مي اندازد و بر عملكرد كلي و تحصيلي آنها تأثير منفي مي گذارد (نايمي  و واينيوماكي، ۱۹۹۹) پژوهش ها حاكي است افرادي كه در رويارويي با چنين مسائلي فاقد توانايي هاي لازم و اساسي هستند، آسب پذير بوده و مشكلاتي نظير افسردگي، اضطراب، تنهايي و احساس طرد شدگي، كمرويي، خشم، تعارض بين فردي و…. را تجربه مي كنند. در عين  حال پژوهش هاي بيشماري حاكي است كه بسياري از مشكلات بهداشتي و اختلالات رواني- عاطفي ريشه هاي رواني- اجتماعي دارند و ارتقاي مهارتهاي مقابله اي و توانايي هاي رواني- اجتماعي در بهبود و سلامت روانشناختي افراد بسيار مؤثر است. اين توانايي ها فرد را براي مقابله مؤثر باموقعيت هاي تعارض زا ياري مي كند و شخص را قادر مي سازد تا در رابطه با ساير افراد جامعه، فرهنگ و محيط خود به گونه اي  مثبت و سازگارانه عمل كرده و سلامت به ويژه سلامت رواني خود را تامين كند. به همين دليل در سالهاي اخير آموزش مهارتهاي زندگي براي آماده نمودن افراد هنگام مقابله با مشكلات و فشارهاي زندگي و ايجاد رفتارهاي مثبت و كاهش رفتارهاي منفي و در نتيجه دستيابي به زندگي موفقيت آميز مورد توجه روانشنا سان و دست اندر كاران نظام هاي آموزشي قرار گرفته است.

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسأله
۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش 
۱-۴- اهداف پژوهش 
۱-۵- فرضیه های پژوهش 
۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 
۱-۶-۱- سلامت روانشناختی 
۱-۶-۲- شیوه های حل مساله 
۱-۶-۳- شیوه های حل تعا رض بین فردی 
۱-۶-۳- مهارت جرأت ورزی 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مفهوم سلامت 
۲-۲- ابعاد سلامت 
۲-۳-مهارتهای زندگی و مهارت های ارتباطی 
الف )مهارت های زندگی 
ب) ارتباطات ارتباطی 
۲-۳-۱-حل مساله 
۲-۳-۱-۱- مؤلفه های حل مسأله 
الف ) جهت گیری به مساله 
ب) مهارت های خاص حل مساله 
۲-۳-۱-۲- راهبردهای مقابله ای 
۲-۳-۱-۳- سبکهای حل مساً له 
۲-۳-۱-۴- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد 
۲-۳-۲- حل تعارض بین فردی 
۲-۳-۲-۱- تعریف و ماهیت تعارض 
۲-۳-۲-۲- انواع تعارض 
الف )تعارض فرد با خود 
ب ) تعارض های گروهی و سازمانی 
۲-۳-۲-۳- منابع تعارض 
۲-۳-۲-۴- سبک های حل تعارض 
۲-۳-۲-۵- روشهای پیشگیری و مهار  ها 
الف ) تعارض های شخصی و بین فردی 
ب) شیوه سازمان یافتن یک موسسه (یا یک رابطه) با میزان تعارض هایی که در آن رخ می دهد ارتباط دارد 
۲-۳-۳- جرأت ورزی یا ابزار وجود 
۲-۳-۳-۱- تعریف جرأت ورزی 
۲-۳-۳-۲- اثر بخشی جرات آموزی در کنترل مشکلات روانشناختی 
۲-۳-۳-۴- سبک های پاسخدهی افراد 
۲-۳-۳-۵- انواع جرأت ورزی 
۲-۳-۳-۶- مؤ لفه های جرأت ورزی 
تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور 
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- روش تحقیق 
۳-۲- متغیرهای مستقل و وابسته 
۳-۳- جامعه آماری 
-۴-۴نمونه و روش نمونه گیری 
۴-۵– ابزارهای جمع آوری اطلاعات 
۳-۵-۱- مقیاس SCL-90-R 
الف) معرفی مقیاس 
شاخص های کلی پریشانی
ب) شواهد مربوط به روایی واعتبار مقیاس 
ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات 
۳-۵-۲- مقیاس شیوه حل مسأله 
الف) معرفی مقیاس 
ب) شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس 
ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات 
۳-۵-۳- مقیاس نسخه دوم شیوۀ مقابله با تعارض رحیم (راسی- II)  
الف) معرفی مقیاس 
ب)شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس 
ج)شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات
۳-۵-۴- مقیاس جرأتمندی جرابک 
الف) معرفی مقیاس 
ب) شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس 
ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات 
۳-۵-۵- دستورالعمل و برنامۀ آموزش مهارت های ارتباطی 
روش جمع آوری اطلاعات 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
۴-۱- فراوانی گروه ها 
۴-۲-تحلیل نتایج بر اساس فرضیه های تحقیق 
الف) آمار توصیفی 
جدول ۴-۲- میانگین ،انحراف استاندارد، دامنه ،حداقل و حداکثر نمرات آزمودنیها در پیش آزمون
جدول ۴-۳- میانگین ، انحراف معیار ، دامنه ، حداقل وحداکثر نمرات آزمودنی ها در پس آزمودن
جدول ۴-۴- نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون مقیاس شیوه حل مسأله 
جدول ۴-۵- نمرات آزمودنی ها در پس آزمون شیوۀ حل مسأله 
جدول ۴-۶ نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون پرسشنامه جرأتمندی جرابک 
جدول ۴-۷- نمرات آزمودنی ها در پس آزمون پرسشنامه جرأتمندی جرابک 
جدول ۴-۸- نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون پرسشنامه حل تعارض رحیم 
جدول ۴-۹- نمرات آزمودنی ها در پس آزمون پرسشنامه حل تعارض رحیم 
ب) آمار استنباطی 
جدول ۴-۱۰ نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه ؛ متغیر وابسته : سلامت روانی 
الف)شیوه حل تعارض سازنده 
جدول ۴-۱۱ نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه؛متغیر وابسته :شیوه حل تعارض سازنده 
ب)شیوۀ حل تعارض غیر سازنده 
جدول ۴-۱۲ نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه؛متغیر وابسته : شیوه حل تعارض غیر سازنده 
الف)حل مسأله سازنده 
جدول شماره ۴-۱۳ نتایج تحلیل کواریانس یکطرفه؛ متغیر وابسته : حل مسأله سازنده 
جدول۴-۱۴ نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه؛ متغیر وابسته: جرأت ورزی 
جدول ۴-۱۵ نتایج آزمون tبرای مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی در سلامت روانشناختی دو گروه راهنمایی و متوسطه 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- بحث و بررسی در مورد یافته های تحقیق 
۵-۲- محدودیت های پژوهش 
۵-۳- پیشنهادات 
آزمون SCL-90 
2-1- مفهوم سلامت 
۲-۲- ابعاد سلامت 
۲-۳-مهارتهای زندگی و مهارت های ارتباطی 
الف )مهارت های زندگی 
ب) مهارت های ارتباطی 
۲-۳-۱-حل مساله 
۲-۳-۱-۱- مؤلفه های حل مسأله 
الف ) جهت گیری به مساله
ب) مهارت های خاص حل مساله
۲-۳-۱-۲- راهبردهای مقابله ای
۲-۳-۱-۳- سبکهای حل مساً له
۲-۳-۱-۴- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد
۲-۳-۲- حل تعارض بین فردی
۲-۳-۲-۱- تعریف و ماهیت تعارض
۲-۳-۲-۲- انواع تعارض
الف )تعارض فرد با خود
ب ) تعارض های گروهی و سازمانی
۵-تعارض و تضاد میان ارزش ها
۶-تعارض و تضاد بین نیاز ها
۲-۳-۲-۳- منابع تعارض
۲-۳-۲-۴- سبک های حل تعارض
۲-۳-۲-۵- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها
الف ) تعارض های شخصی و بین فردی
منابع مورد استفاده

دانلود این فایل :

گرد آوری : ردیاب فایل

کانال ردیاب فایل    Radyabfile@

این خبر را به اشتراک بگذارید :