انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی

دسته: مکانیک
بازدید: ۵ بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: ۳۴۶۷۸ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۲۲۴

عملكرد یك موتور توربین گازی تا حد زیادی تحت تاثیر دمای ورودی توربین می باشد و افزایش عملكرد قابل توجهی را می توان با حداكثر دمای ورودی مجاز توربین بدست آورد

قیمت فایل فقط ۱۲,۰۰۰ تومان

انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی

عملكرد یك موتور توربین گازی تا حد زیادی تحت تاثیر دمای ورودی توربین می باشد و افزایش عملكرد قابل توجهی را می توان با حداكثر دمای ورودی مجاز توربین بدست آورد. از نقطه نظر عملكردی، احتراق با دمای ورودی توربین در حدود می تواند یك ایده ال به شمار آید چون هیچ كاری برای كمپرس كردن هوای مورد نیاز برای رقیق كردن محصولات احتراقی به هدر نمی رود. بنابراین روند صنعتی جاری, دمای ورودی توربین را به دمای استوکیومتری سوخت  بخصوص برای موتورهای نظامی, نزدیكتر می كند. با این وجود دمای مجاز اجزای فلزی نمی تواند از تخطی كند. برای كاركردن در دماهای بالای این حد, یك سیستم موثر خنك سازی اجزا مورد نیاز است. پیشرفت در خنك سازی, یكی از ابزار اصلی برای رسیدن به دماهای ورودی توربین بالاتر می‌باشد و این امر به اصلاح عملكرد و بهبود عمر توربین منتهی می شود. انتقال حرارت یك عامل مهم طراحی برای همه بخش های یك توربین گاز پیشرفته بخصوص در بخش های توربین و محفظه احتراق می باشد. در بحث وضعیت خنك سازی مصنوعی بخش داغ، باید به خاطر داشته باشید كه طراح توربین مرتباً تحت فشارهای شدید برنامه زمانبدی توسعه, قابلیت پرداخت, دوام و انواع دیگر محدودیت های درون نظامی می باشد و همه اینها قویاً انتخاب یك طرح خنك سازی را تحت تاثیر قرار میدهند.

فهرست:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

خنك سازی توربین بعنوان یك تكنولوژی كلیدی برای بهینه سازی  موتورهای توربین گازی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷ 

چالش های خنك سازی برای دماهای پیوسته درحال افزایش گاز ونسبت فشاركمپرسور……………………۸

تكنیك های خنك سازی استفاده شده متداول………………………………………………………………………….۱۴

تاثیر خنك سازی…………………………………………………………………………………………………………………۱۸

مشكلات خنك سازی…………………………………………………………………………………………………………..۲۲

تركیب پوشش های حصار حرارتی و خنك سازی……………………………………………………………………….۳۰

فرایند بهبود خنك سازی ایرفویل…………………………………………………………………………………………..۳۲

تعریف پارامترهای شباهت انتقال جرم و حرارت اصلی…………………………………………………………………۳۵

كنش متقابل انتقال جرم حرارت در لایه مرزی ایرفویل……………………………………………………………..۳۶

نقش تشابه در رقابت تجربی حرارت ایرفویل توربین و انتقال جرم…………………………………………………۴۲

موضوعات انتقال حرارت گذرا و پایدار در بخش داغ موتور……………………………………………………………۴۴

دمای فلز و تاثیر آن روی عمر اجزای توربین……………………………………………………………………………۴۶

موضوعات مربوط به تغییرمكان های دمایی گذرای روتوربه استاتوروكنترل فاصله نوك آزاد………………۴۸

خنك سازی نازل توربین……………………………………………………………………………………………………….۵۶

تقابل با محفظه احتراق…………………………………………………………………………………………………………۵۸

انتقال حرارت پره………………………………………………………………………………………………………………۶۵

     -خمیدگی……………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

     -تاثیرات ناهمواری…………………………………………………………………………………………………………..۷۴

     -اغتشاش…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

خنک سازی فیلم پره…………………………………………………………………………………………………………..۷۶

     -نسبت دمش…………………………………………………………………………………………………………………۸۶

     -انحنای سطح………………………………………………………………………………………………………………..۸۷

     -گرادیان فشار……………………………………………………………………………………………………………….۸۸

     -آشفتگی جریان اصلی…………………………………………………………………………………………………….۸۹

     -شیارهای خنك سازی فیلم……………………………………………………………………………………………..۹۱

     -تجمع فیلم…………………………………………………………………………………………………………………۹۲

     -تاثیر تزریق هوای خنك سازی فیلم روی انتقال حرارت سطح………………………………………………۹۴

موضوعات خنك سازی دیواره نهایی……………………………………………………………………………………….۹۵

خنك سازی تیغه توربین…………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

تاثیرات سه بعدی ودورانی روی انتقال حرارت تیغه…………………………………………………………………..۱۰۲

     -نیروهای دورانی………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲

     -تاثیرات سه بعدی……………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

پروفایل دمای گاز شعاعی………………………………………………………………………………………………….۱۰۶

تاثیرات ناپیوستگی……………………………………………………………………………………………………………۱۰۷

تكنیك های خنك سازی درونی تیغه……………………………………………………………………………………۱۰۹

     -گذرگاههای درونی هموار………………………………………………………………………………………………۱۱۱

     – تیرك ها/فین ها (نوارهای زاویه دار یا طولی)……………………………………………………………………۱۱۳

     -پین فین ها………………………………………………………………………………………………………………۱۲۱

     -تاثیر جت ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۸

     -جریان گردابی……………………………………………………………………………………………………………۱۳۸

     -خنك سازی فیلم………………………………………………………………………………………………………..۱۴۱

موضوعات خنك سازی سكو و راس ………………………………………………………………………………………۱۴۴

خنك سازی ساختارهای روتور و استاتور………………………………………………………………………………..۱۴۸

     -منبع خنك سازی و سیستم های هوای ثانویه …………………………………………………………………..۱۴۸

بافر كردن مجموعه دیسك و روشهای خنك سازی دیسك………………………………………………………..۱۵۳

خنك سازی ساختارحفاظتی نازل و جایگاه توربین…………………………………………………………………۱۵۸

خنك سازی  محفظه احتراق………………………………………………………………………………………………..۱۶۱

     -تاثیر تحول طراحی  محفظه احتراق روی تكنیك های خنك سازی……………………………………….۱۶۱

خنك سازی تعریق…………………………………………………………………………………………………………..۱۶۷

خنك سازی نشتی……………………………………………………………………………………………………………۱۶۹

همرفتی بخش پشتی افزوده……………………………………………………………………………………………….۱۷۳

پوشش دهی حصار حرارتی…………………………………………………………………………………………………۱۷۷

انتقال حرارت تجربی پیشرفته و معتبر سازی خنك سازی…………………………………………………………۱۷۹

ارزیابی انتقال حرارت بیرونی و تكنیك های معتبر سازی خنك سازی………………………………………..۱۸۰

     -رنگ حساس به فشار…………………………………………………………………………………………………..۱۸۲

     -ارزیابی غیر مستقیم آشفتگی……………………………………………………………………………………….۱۸۵

ارزیابی های انتقال حرارت و جریان داخلی……………………………………………………………………………..۱۸۸

شبیه سازی انتقال حرارت مزدوج و معتبر سازی در یك آبشار داغ………………………………………………۱۹۴

     -معتبر سازی تاثیر خنك سازی تیغه در آبشار داغ………………………………………………………………۱۹۴

شرایط مرزی تجربی دیسك توربین………………………………………………………………………………………۲۰۰

تائید خنك سازی در یك آزمون موتور………………………………………………………………………………….۲۰۴

     -ابزار بندی متعارف……………………………………………………………………………………………………….۲۰۴

     -پیرومتر درج شده درگاه بروسكوب………………………………………………………………………………..۲۰۵

     -رنگ های حرارتی دما بالا……………………………………………………………………………………………..۲۰۶

بررسی های چند نظامی در انتخاب سیستم خنك سازی توربین………………………………………………..۲۰۷

منابع

قیمت فایل فقط ۱۲,۰۰۰ تومان

دانلود این فایل :

کانال ردیاب فایل    Radyabfile@

این خبر را به اشتراک بگذارید :